Model educatiu

A la pregunta de per què algú voldria escalar l’Everest, l’alpinista britànic George Mallory va declarar: «Perquè hi és allà». Una resposta simple que qualsevol líder emprenedor subscriuria: perquè la necessitat no coberta o no del tot ben resolta dels potencials clients hi és allà; perquè l’oportunitat d’expansió, introduint nous productes i processos, hi és allà; perquè el problema social que romana ignorat hi és allà, etc.

Per assolir el cim, en una organització o en qualsevol àmbit de la vida, necessitem fortaleses i una gran dosi d’autoconfiança. El Projecte Integrat de l’MBA de la URV és el camp d’entrenament per a transformar els teus talents en fortaleses i adquirir el grau d’autoconfiança necessari per fer front als teus reptes.

APRENENTATGE BASAT EN EL PROJECTE

El model educatiu de l’MBA-URV es fonamenta en l’Aprenentatge Basat en el Projecte (ABP). La realització d’un projecte de creació d’una nova organització des del començament de les classes t’obligarà a aplicar i integrar el coneixement de les diferents assignatures en la resolució d’un problema real. Quan acabis aquest MBA no tindràs la sensació de: «No sé, he passat per moltes assignatures però, vols dir que sé fer alguna cosa?». A més d’un aprenentatge molt més efectiu, el teu nivell d’autoconfiança augmentarà significativament.

L’ABP que s’ha implantat en l’MBA-URV es caracteritza per:

    1. “La metodologia s’ha desplegat en totes les assignatures del programa MBA, és a dir, cada equip d’estudiants fa el mateix projecte al llarg de totes les assignatures.
    2. Les idees de projecte són proposades pels estudiants, durant els tres primers mesos del programa, i aprovades per la Direcció de l’MBA-URV.
    3. L’objectiu global dels projectes de l’MBA és dissenyar el sistema de gestió d’una organització existent o de nova creació, prenent com referència el Model EFQM i, a més, prendre les decisions típiques d’un pla d’empresa.
    4. Els estudiants apliquen el coneixement que van adquirint les diferents assignatures gairebé de forma simultània en el projecte. A mesura que es va progressant en el programa, els estudiants tornen sobre el treball realitzat, conforme l’adquisició de nous coneixements, l’obtenció de més informació, etc. Així doncs, el procés d’aprenentatge que representa el projecte es basa en el construccionisme, es va destruint i construint el que es fa sobre el projecte a mesura que s’avança en el programa.
    5. Es recomana que els projectes es realitzin en equip (3-5 estudiants).

Més de 230 projectes realitzats pels nostres estudiants

Projecte «Sazone & Saltee», 13a edició MBA-URV

Meritxell Fernández, Flood and Coastal Risk Management Technical Advisor a l’Environment Agency(Regne Unit)
Antonio José García, CEO del Grupo El Pósito
Alejandro Ramírez, Homologation Manager (Nord Amèrica) a Applus IDIADA
Lluís Soro, director d’Instal·lacions a Reus Esport i Lleure

«El coneixement de les diferents àrees funcionals de l’empresa i el domini de les tècniques i eines de gestió, aporten seguretat i control al teu negoci».

MENTOR DEL PROJECTE INTEGRAT

El coordinador del mòdul d’Emprenedoria actua com mentor dels diferents equips de projecte. El mentor, un emprenedor d’èxit, té una doble funció. D’una banda, acompanyar als equips per orientar-los i ajudar-los a identificar problemes i oportunitats en els seus projectes. D’altra banda, assegurar que l’abast del mateixos compleixi amb els requeriments del programa MBA-URV.

SHARK TANK

El procés d’avaluació del Projecte Integrat culmina amb l’organització del Shark Tank. En la línia del programa televisiu homònim dels Estats Units sobre emprenedors que busquen finançament d’un grup d’inversors, els estudiants de l’MBA presenten els seus projectes (màxim 20 minuts) i després responen les preguntes que els membres del tribunal els hi formulen (màxim 25 minuts). Aquest tribunal està format per cinc professionals de l’empresa que prèviament no saben res dels projectes i els estudiants. Tant la presentació oral como la defensa són públiques.